Software pro finanční analýzu

FinAnalysis
Produkt   Ceník   Koupit   Download   Ukázka

 

Zde najdete rychlý způsob, jak zjistit finanční zdraví podniku

Pro zdravý firemní vývoj i investiční rozhodnutí byste měli znát skutečnou finanční situaci firmy.

Dnešní konkurenční podnikatelské prostředí nenahrává chybovým rozhodnutím. Tedy alespoň pokud chcete být úspěšní a vydělávat peníze. Dnes není možné, abyste zůstali dlouhodobě konkurenčně schopní a ziskoví jen na základě intuitivního řízení managementu. V praxi často praktické řešení rozhodovacích procesů naráží na meze dané lidským subjektem rozhodování. Tyto hranice spočívají v omezené schopnosti člověka zpracovávat informace či řešit složité problémy. Mezi takové problémy rovněž patří i hodnocení výkonnosti či finančního zdraví firmy.

FinAnalysis

Dříve než přijmete jakákoliv finanční a investiční rozhodnutí, musíte znát finanční situaci firmy. Nejde jen o momentální stav, ale především o základní vývojové tendence v čase. A také o porovnání se standardními hodnotami v oboru, odvětví nebo přímo o porovnání s konkurencí. Minulost a současnost informuje o záporech a kladech výkonnosti podniku, o možných rizicích, která plynou z dosavadního fungování. Za finančně zdravý podnik považujeme podnik, který je dnes i perspektivně schopen naplňovat smysl své existence, tedy je schopen dosahovat trvale míry zisku.

Pokud nebudete mít jasno v těchto otázkách, nebudete umět úspěšně řídit firmu

Počátek řádkyMůže nám pomoci znalost historie naší firmy pro zvýšení zisku?

Počátek řádkyJe námi vložený kapitál dostatečně efektivní, tvoří nám maximálně možný zisk?

Počátek řádkyMáme pod kontrolou peněžní toky ve firmě, jsme schopni splácet své závazky?

Počátek řádkyJak kvalifikovaně zjistíme, zda náš podnik nám přináší hodnotu nebo naopak míří k bankrotu?

Počátek řádkyJak najdeme slabá místa firmy, potenciálně nebezpečné oblasti produkující ztráty?

Počátek řádkyMůžeme pomýšlet na získání úvěru od banky, nejsme již předluženi?

FinAnalysis

Metodou, která pomáhá orientovat se v těchto otázkách, je finanční analýza

Každá právnická osoba je povinna o svém podnikání účtovat. Účetnictví však představuje převážně stavové absolutní veličiny uváděné k určitému datu, které mají jednotlivě malou vypovídací schopnost. Neposkytují úplný obraz o hospodaření a finanční situaci podniku, o jeho silných a slabých stránkách, nebezpečích, trendech a celkové kvalitě hospodaření.

Na pomoc nám všem přichází finanční analýza jako formalizovaná metoda, která poměřuje údaje získané z účetnictví mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost. Na základě jejích výstupů si můžeme udělat obrázek o tzv. finančním zdraví podniku. Při použití finanční analýzy máme připravenou metodu využívanou k rozboru hospodaření subjektů, která propojuje finanční účetnictví a finanční řízení. Zaměřuje se především na zjištění již existujících stavů, vzniklých problémů, a silných i slabých stránek v hodnotových procesech podniku.

FinAnalysis

Smyslem finanční analýzy je získání hlubšího poznání ekonomických souvislostí uvnitř subjektu s cílem poskytnout skutečný obraz o jeho hospodaření. Za pomoci speciálních metodických prostředků vytvoříte diagnózu finančního hospodaření subjektu. S kvalifikovanou a pravidelně prováděnou diagnózou odhalíte případné poruchy finančního "zdraví" v době, kdy je ještě možné různými řídícími zásahy tyto omyly napravit. Umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá rozhodnutí.

Tolik několik úvodních vět o významu finanční analýzy. Více se můžete dozvědět na stránce o teorii finanční analýzy nebo jak postupovat při tvorbě finanční analýzy. A nyní o tom hlavním, proč jsme tyto stránky pro vás vytvořili.

Jaké problémy vám pomáhá řešit finanční analýza

FinAnalysis

Pokud chcete vypracovat firemní finanční analýzu, zkuste náš program FinAnalysis

Možná už jste se zajímali o nějaké výpočty finanční analýzy. Vytvářeli jste excelovské sešity pro sledování trendu tržeb, nákladů, výsledku hospodaření nebo pro zpracování poměrových ukazatelů. Třeba jste již potřebovali nebo byli pověřeni vytvořit excelové přehledy z firemních dat k různým výpočtům a rozborům finančního zdraví, cash flow, rentability, likvidity či trendu aktiv nebo zaměstnanosti. Nebo jste dokonce dostali úkol nějaké finanční rozbory vypracovat a nevěděli, jak na to.

Pokud chcete dělat firemní finanční analýzu je užitečné použít nějaké již hotové softwarové řešení než řešit vše ručně, hledat vzorce, vymýšlet postupy, připravovat grafické zpracování výsledků apod.

Pro správné zpracování finanční analýzy potřebujete prostě to správné vybavení. Ruku na srdce, dá se pracovat i ručně s pomocí papíru nebo si vytvářet své řešení v Excelu, ale bude vás to tak bavit?

Finanční analýza firmy

Takovým řešením může být naše aplikace z prostředí MS Excel FinAnalysis. S aplikací FinAnalysis získáte softwarový nástroj, který vám umožní vytvořit kvantitativní finanční analýzu sledované firmy za použití rozboru dat firemních účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow). Když naplníte aplikaci daty z těchto výkazů, získáte na 70 stran výstupů ve formě tabulek a grafů, které vám napomohou přehlednějšímu zobrazení finančního vývoje a ukazatelů sledované firmy.

Použití aplikace FinAnalysis je zkrátka záruka, že se nebudete zbytečně utrácet svůj čas. A namáhat mozek nad vymýšlením postupů, které již někdo vypracoval. Upřímně, všichni jsme trochu líní a rádi si ušetříme práci.

 

Mezi klíčové funkce SW FinAnalysis patří

FinAnalysis

Jaké výhody FinAnalysis uživateli poskytuje

Prohlédnout aplikaci pro finanční analýzu
Toto je zjednodušená verze pro mobilní telefony
pro plnou verzi přejděte na PC www.finanalysis.cz