HorníProdukt      Ceník      Objednat      Download

 

Firemní finanční analýzu uděláte rychleji a snadněji než dříve

FinAnalysis vám pomůže s tvorbou finanční analýzy. Výsledky analýzy použijete pro kontrolu finančního zdraví i jako podklady pro plánování rozvoje.

Možná jste již potřebovali vytvořit excelové výpočty či přehledy z firemních dat pro různé rozbory cash-flow, rentability, likvidity, zadluženosti, trendů používaných aktiv, tržeb... A nevěděli, jak na to. Nebo věděli, ale nechtělo se vám vytvářet složité tabulky a výpočty. Je to docela pracné a komu by se do té práce chtělo.

S FinAnalysis získáte softwarový nástroj, který vám umožní vytvořit kvantitativní finanční analýzu sledované firmy za použití rozboru dat firemních účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow). Pouze naplníte data z výkazů rozvahy a výsledovky, a tak automaticky získáte na 70 stran výstupů, ve formě tabulek a grafů, které vám napomohou přehlednějšímu zobrazení finančního vývoje a ukazatelů sledované firmy.

Použití aplikace FinAnalysis je zkrátka záruka, že se nebudete zbytečně utrácet svůj čas. A namáhat mozek nad vymýšlením postupů, které již někdo vymyslel. Upřímně, všichni jsme trochu líní a rádi si ušetříme práci.

 

První 4 stránky aplikace FinAnalysis vyplníte daty z vašich účetních výkazů

Vstupní údaje + Rozvahy + Výsledovky + Cash flow

Do těchto listů se zadávají údaje z rozvahy pro příslušná období (u rozvahy údaje netto). Do těchto buněk jsou směřovány odkazy a vzorce z ostatních listů, které s údaji v těchto buňkách počítají, proto je třeba dbát na to, aby byly buňky řádně vyplněny.

 

Ostatní listy aplikace, tedy v nich obsažené tabulky a grafy, se automaticky dopočítají

Grafy cash flow

Jak jistě víte, peněžní tok, nebo také cash flow, je jednoduše řečeno příjem nebo výdej peněžních prostředků. Peněžní tok za určité období představuje tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období.

Pokud chceme znát reálný výsledek hospodaření čistě z provozní činnosti bez vlivu nepeněžních a mimořádných operací, musíme výsledek hospodaření o tyto účetní operace očistit. Výsledkem je tzv. provozní cash flow společnosti. Provozní cash flow říká, kolik peněz firma vydělá z pravidelné činnosti bez vlivu nepeněžních a mimořádných účetních položek. Pokud banky hodnotí rentabilitu společnosti či schopnost splácet dlouhodobé úvěry, používají často pro výpočet provozní cash flow a přikládají mu větší význam než výsledku hospodaření.

Tabulky a grafy finanční analýzy

Manažerské pohledy

Na tomto listu se zobrazují některé důležité základní údaje společnosti, které jsou vhodné pro manažera. Většinou jsou počítány i na jiných listech, zde jsou vytaženy ty pro manažera nejdůležitější. pozn: podle našeho obecného úhlu pohledu, samozřejmě různí manažeři různých firem preferují různé pohledy a různá důležitá data

Tabulky a grafy finanční analýzy

Horizontální analýza rozvahy + výsledovky

V horizontální analýze porovnáváte položky výkazů v čase, sledujete trend položky. Máte-li dostatečnou časovou řadu, jste pak schopni vysledovat určité tendence směřování sledovaných veličin (tržby, aktiva, náklady...) a vyvodit patřičné závěry. Změnu lze zobrazit buď jako absolutní hodnotu (finanční rozdíl položky ve 2 následujících letech) nebo jako relativní hodnotu mezi 2 roky v procentech. Již v tomto stádiu analýzy se dají postřehnout momenty, kdy vývoj dvou korespondujících položek se dostává do kolize se známými finančními pravidly - např. že trend vývoje dluhů není v náležitém souladu s trendem výsledku hospodaření.

Vertikální analýza rozvahy + výsledovky

Ve vertikální analýze se zabýváte stupňovitým rozborem jednotlivých složek tvořících jeden souhrnný finanční ukazatel. Tato analýza tak ukazuje podíl jednotlivých položek na jejích agregovaných hodnotách, většinou v rozvaze na celkových aktivech, ve výsledovce na celkových tržbách. Zde můžete vidět např. procentuální nárůst položky vůči celku ve srovnání s minulým obdobím.

Jako příklady můžeme vzít následující události: Pokud vypočteme z výsledovky například podíl mzdových nákladů na celkových tržbách, tak tímto jednoduchým výpočtem (mzdové náklady / (tržby za zboží + tržby za výrobky a služby)) provedeme vertikální analýzu výsledovky. Pokud vezmeme jednu položku aktiv (např. oběžná aktiva) a poměříme ji k celkovým aktivům, potom se jedná o vertikální analýzu rozvahy.

Analýza aktiv (majetku)

V tomto listu uvidíte detailní pohled na majetkovou strukturu firmy pomocí vertikální a horizontální analýzy.Na grafech uvidíte vývoj celkových aktiv, vývoj stálých aktiv, vývoj oběžných aktiv i vývoj struktury DHM. Aktiva nebo také majetek označuje majetek podniku či hospodářské prostředky. Pod pojmem majetek rozumíme souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k podnikání. Aktiva jsou prostředky kontrolované podnikem, u kterých se předpokládá, že přinesou podniku budoucí ekonomický užitek.

Tabulky a grafy finanční analýzy

Analýza stálých aktiv

V tomto listu uděláte detailní pohled na strukturu stálých aktiv. Údaje zobrazují jak absolutní částky v daném období, tak i procentuální změnu mezi dvěma po sobě následujícími obdobími. Stálá aktiva (dlouhodobý majetek) - též stálý, investiční, fixní majetek - je takový majetek, který slouží podniku dlouhou dobu obvykle delší než 1 rok a tvoří podstatu jeho majetkové struktury. Dlouhodobý majetek se pořizuje koupí, vlastní činností, bezúplatným nabytím, převodem, leasingem. Není získáván za účelem dalšího prodeje.

Analýza zásob

V tomto listu si zobrazíte detailní pohled na strukturu zásob z výkazu aktiv. Majetek uložený v zásobách je teprve připraven na své uplatnění (tj. spotřebu, prodej apod.), představuje určitý potenciál budoucích příjmů. V zásobách máte mnohdy vázán značný kapitál, proto je žádoucí, aby byl tento majetek co nejrychleji zapojen do oběhu a realizován. Pokud oběh zásob vázne, může to mít pro podnikatele nepříznivé hospodářské důsledky, dochází ke zhoršení peněžního toku apod. Na ukazateli doby obratu zásob zjistíte rychlost/dobu s jakou společnost průměrně prodá své zásoby.

Analýza pasiv (zdrojů financování)

V tomto listu vidíte detailní pohled na strukturu pasiv neboli zdrojů. Na grafech si zobrazíte vývoj struktury pasiv a objem vlastního kapitálu i cizího jmění. Pasiva jsou zdroje krytí majetku neboli kapitál. Pasiva se primárně člení na vlastní kapitál a cizí kapitál. Vlastní kapitál je tvořen složkami, které do podniku vložili jeho zakladatelé (majitelé, společníci) a nebo složkami, které při činnosti podniku vznikly. Cizí kapitál jsou zjednodušeně řečeno závazky podniku, jeho dluhy, přičemž dluh chápeme jako povinnost podniku zaplatit svému věřiteli.

Tabulky a grafy finanční analýzy

Analýza vlastního kapitálu

Tento list zobrazuje detailní přehled o struktuře vlastního kapitálu čerpaného z pasiv. Vlastní kapitál neboli vlastní jmění je tvořeno složkami, které do podniku vložili jeho zakladatelé a nebo složkami, které při činnosti podniku vznikly. Do vlastního kapitálu tak patří především: 1) základní kapitál jako prvopočáteční majetkový vklad do podniku 2) kapitálové fondy vznikající např. jako příplatky k základnímu kapitálu 3) výsledek hospodaření jak minulých účetních období, tak účetního období běžného 4) fondy ze zisku, tj. fondy, které je podnik povinen tvořit z čistého zisku po zdanění.

Analýza pohledávek a závazků

V listu si porovnáte poměry dlouhodobých i krátkodobých pohledávek proti dlouhodobým a krátkodobým závazkům. Pohledávka je právo věřitele (fyzické či právnické osoby) požadovat na dlužníkovi plnění vzniklé z určitého závazku. Pohledávka může být peněžitá i nepeněžitá. Závazky představují zdroje krytí - pasiva podniku. Závazek je povinnost, která vznikla na základě minulých skutečností, a od jejíhož vypořádání se očekává, že vyústí v odtok prostředků z podniku.

V ukazateli doby obratu pohledávek z obchodního styku změříte rychlost/dobu s jakou společnost zinkasuje v průměru své pohledávky od odběratelů. Ukazatel doby obratu závazků měří rychlost/dobu s jakou společnost průměrně hradí závazky z osobního styku.

Tabulky a grafy finanční analýzy

Analýza výnosů a nákladů

V listu si zobrazíte zevrubnější rozbor struktury výnosů a nákladů. Uvidíte zde provedenou horizontální analýzu výnosů a nákladů. Údaje zobrazují jak absolutní částky v daném období, tak i procentuální změnu mezi dvěma po sobě následujícími obdobími.

Výnosem obvykle definujeme v penězích oceněný výkon. Tímto výkonem může být vše, co firma produkuje - tedy výrobky, zboží či služby. Výnosem mohou být nejen tržby, ale výnosem se rozumí též situace, kdy podnik určitý výkon dodá "sám sobě" (aktivace) nebo situace, kdy podnik dokončí položku zásob vlastní výroby. Nákladem obvykle definujeme spotřebu práce a prostředků v peněžním vyjádření. Lze říci, že náklady představují určité vstupy do podniku.

Analýza provozních nákladů

V tomto listu uvidíte detailní rozbor struktury provozních nákladů. Zobrazíte si jak hodnoty provozních nákladů v absolutních částkách v daném období, tak i procentuální změny mezi dvěma obdobími.

Provozní náklady jsou neinvestiční, běžné provozní (také operační, operativní) výdaje organizace. Jedná se o výdaje vynaložené na zajištění provozu, na nákup drobných zdrojů, na jejich provoz, opravy, údržbu a nákup služeb. Provozní náklady vznikají při běžném provozu, na denní bázi. Provozní náklady tvoří většinu nákladů firmy, a je tedy snaha je snižovat. Pokud dokážete trvale snižovat (nebo nezvyšovat) provozní náklady při zachování kvality produkce, obecně jste více v zisku a úspěšnější. Zvyšujete tím také hodnotu firmy.

Analýza tržeb a obchodní marže

V listu se zabýváte detailním rozborem struktury firemních tržeb, tedy výnosů za zboží, služby a výrobky. Zobrazíte si časový vývoj, trend a strukturu tržeb. U tržeb je také provedena vertikální procentní analýza objemu jednotlivých typů tržeb na celkových tržbách. Tržby označují tu část výnosů, kterou podnik získal prodejem výrobků, zboží a služeb v daném účetním období.

Obecně je růst tržeb hodnocen jako pozitivní faktor ve vývoji firmy. Růst tržeb je zpravidla doprovázen vyšší rentabilitou, silnější likviditou a lepší vyjednávací pozicí s dodavateli. V zásadě platí, že růst tržeb je pro finanční zdraví firmy pozitivní: dodavatelé chtějí na růstu firmy participovat - zlepšení dodavatelských podmínek, banky chtějí využít příležitost a rostoucím firmám se zpravidla zlepší přístup k financování.

Tabulky a grafy finanční analýzy

Zlatá bilanční pravidla

V tomto listu si zkontrolujete čtyři zlatá bilanční pravidla. Ve světě finančního managementu existuje řada důležitých a často i komplikovaných či nepříliš obecně aplikovatelných pravidel. Nicméně tzv. bilanční pravidla jsou jednoduchá, srozumitelná a přesto platí vždy. Navíc na ně dají i některé banky a investoři. Říkají, jakým způsobem by měla firma financovat kapitálové potřeby. Odpovídají na to, jak by měla být koncipována struktura majetku.

Zlatá bilanční pravidla jsou uváděna jako doporučení, kterými by se měl management řídit ve financování firmy s cílem dosažení dlouhodobé finanční rovnováhy a stability. Vycházejí z dané kapitálové potřeby a stanovují základní zásady, které prostředky financování je potřeba použít za určitých předpokladů ke krytí kapitálové potřeby. Pravidla neřeší výši této potřeby, ale její vnitřní skladbu, která může být podstatně ovlivněna technickou podmíněností majetkové struktury dle zaměření podniku.

Různé formy zisku a výsledku hospodaření

V listu zobrazíte různé výsledky hospodaření společnosti nejen podle českých zvyklostí. Uvidíte si různé výsledky hospodaření (dříve „výsledek hospodaření“), což je v účetnictví název pro rozdíl mezi výnosy a náklady podniku a představuje tak zisk nebo ztrátu podniku za určité období nebo dobu. Z grafů zjistíte trend nárůstu/poklesu různých druhů VH.

Dále vypočítáte hodnoty ziskových ukazatelů EAT, EBT, EBIT a EBITDA z dat výkazů výsledovek. Další ukazatel je NOPAT neboli čistý provozní zisk po zdanění. Ukazatel EBITDA je vhodný k mezinárodnímu srovnání rentability firem (oborů), jelikož vylučuje daňové a úrokové zatížení a současně zohledňuje zpravidla hlavní nepeněžní náklad, odpisy. EBITDA se vypočítá jako zisk před úroky a zdaněním (tzv. EBIT) plus odpisy.

Analýza finančních fondů

V tomto listu počítáte tzv. rozdílové ukazatele, které získáme jako rozdíl dvou absolutních ukazatelů. Někdy se označují jako finanční fondy nebo fondy finančních prostředků. Pojem "fond" se ve finanční analýze používá jako zdroj krytí aktiv, fond se chápe jako rozdíl mezi určitými položkami aktiv na jedné straně a určitými položkami pasiv na straně druhé. Takový rozdíl se obvykle označuje jako čistý fond. Čistý pracovní kapitál se vypočítá se jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky.

Pracovní kapitál je stručně řečeno takový kapitál, který každá firma potřebuje ke svému fungování. Neustále obíhá a tedy pracuje. Ukazatel čistého pracovního kapitálu nám říká, kolik provozních prostředků nám zůstane k dispozici, když uhradíme všechny své krátkodobé závazky. Čistý pracovní kapitál by měl být ideálně nízké kladné číslo.

Tabulky a grafy finanční analýzy

Ukazatelé rentability

Vidíte zde vypočítané ukazatele rentability, které vypovídají o tom, jak efektivně dokáže podnik zhodnotit vložený kapitál. V případě rentability se tedy vždy jedná o poměr zisku nejčastěji k vloženému kapitálu v různých podobách. Rentabilita vyjadřuje schopnost vloženého kapitálu přinášet kladný zisk. Ideální by byla co největší hodnota ukazatele, ale základem podnikání každé firmy by mělo být dosažení alespoň kladné hodnoty ukazatele.

Ukazatelé rentability poměřují celkový zisk se zdroji, kterých bylo užito pro dosažení zisku. Poměrové ukazatele rentability, jsou též nazývány ukazateli míry zisku, ziskovosti nebo výnosnosti. Pojem rentabilita lze vyjádřit jako měřítko schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Ukazatelé přinášejí základní obraz o efektivitě podnikání.

Ukazatelé likvidity

Zde si zobrazíte likviditu, která vyjadřuje schopnost jakékoli složky majetku firmy přeměnit se v peněžní hotovost. Tato schopnost je důležitá zejména ve chvíli, kdy má firma nedostatek peněžních prostředků a přitom je nucena uhradit okamžitě splatné závazky.

Likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku, tj. kolikrát je podnik schopen uspokojit věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na peněžní prostředky. Hlavní smysl tohoto měření je v tom, aby podnik hradil krátkodobé závazky z těch složek aktiv, které jsou k tomu určeny a ne např. prodejem hmotného investičního majetku. Likvidita tedy vyjadřuje míru obtížnosti přeměny majetku do hotovostní formy.

Ukazatelé aktivity

V tomto listu zjistíte informace o tom, jak efektivně se ve firmě hospodaří s aktivy (majetkem, pohledávkami, zásobami...), tedy respektive, jak dlouho jsou v nich vázány finanční prostředky. Tedy jak podnik využívá svá aktiva, zda disponuje nevyužívanými kapacitami, zda má firma dostatek produktivních aktiv. Ukazatele hospodářské aktivity se obvykle vyjadřují ve dvou formách - době obratu či rychlosti obratu aktiv.

Zjištění objemu a doby, po kterou je kapitál vázán v jednotlivých formách majetku firmy, má význam pro zjištění potřebného objemu kapitálu k realizaci činnosti firmy a k získání zisku. Podstatou podnikání je totiž kapitál v peněžní podobě „protáhnout“ výrobními a prodejními procesy ve firmě a na konci výrobního cyklu ho získat opět v peněžní podobě, ovšem navýšený o zisk.

Tabulky a grafy finanční analýzy

Ukazatelé zadluženosti

V listu si zobrazíte vypočítané ukazatele zadluženosti. Pojem „zadluženost“ představuje situaci, kdy firmy vedle vlastních zdrojů (vložených vlastníky firmy či vytvořených vlastní činností firmy) používají k financování své činnosti také cizí zdroje (úvěry a půjčky). To je jistě do určité míry žádoucí, ale nesmí to firmu zatěžovat příliš vysokými finančními náklady. Ukazatelé zadluženosti vyjadřují zejména vztah mezi cizími a vlastními zdroji firmy. Tedy míru, do jaké je podnik financován cizími zdroji.

Zadluženost obecně nemusí být negativní charakteristikou firmy. Její růst ve stabilní firmě totiž přispívá ke zvyšování rentability (efekt finanční páky). S rostoucí zadlužeností však roste riziko, že společnost bude mít problémy se splácením úroků a dostane se do nepříznivé finanční situace.

Ukazatelé na bázi cash flow

Pomocí ukazatelů na bázi cash flow měříte význam finančních toků ve finanční situaci podniku. Cash flow nahrazuje v poměrových ukazatelích zisk. Pro většinu ukazatelů se používá cash flow z provozní činnosti. Tedy se poměřují finanční toky z provozní činnosti s vybranými položkami výkazu zisků a ztrát nebo rozvahy. Úkolem analýzy cash flow je zachytit varovné signály možných platebních potíží a posoudit vnitřní finanční potenciál firmy.

Ukazatele obvykle vycházejí z jiných poměrových ukazatelů (např. rentability, likvidity), ve kterých je účetní zisk zpravidla nahrazen právě provozním cash flow. Tedy se poměřují finanční toky z provozní činnosti s vybranými položkami výkazu zisků a ztrát nebo rozvahy.

Ukazatelé kapitálového trhu

V tomto listu porovnáváte výsledky hospodaření podniku s tím, jak jeho budoucnost vidí investoři. Ukazatele tržní hodnoty nastíní, jak je trh hodnocen minulou činností podniku a jaké je další budoucí výhled, jeho výsledkem jsou úrovně - likvidity podniku, využití aktiv, využití dluhů a výnosnost podniku. Analyzují kapitálový trh, který je důležitým parametrem k vykreslení hospodářské situace podniku pro současné i budoucí investory.

Investoři vkládají své peníze do firmy hlavně za účelem získání a) dividendy, b) kapitálového výnosu z prodeje podniku nebo jeho akcií – pokud tržní hodnota akcií roste, roste i potenciální výnos z jejich prodeje. Ukazatele tržní hodnoty ve svých výpočtech často využívají právě údaje o tržní hodnotě akcií či výši dividend a přináší tak do finanční analýzy pohled investorů, kteří hodnotí firmu nejen podle současného vývoje, ale také podle očekávání budoucí situace.

DuPont analýza - Rozklad rentability vlastního kapitálu

Pomocí DuPont analýzy uděláte podrobný rozklad ukazatele ROE. DuPont diagram je považován za základní pyramidovou strukturu, patří mezi pyramidové struktury poměrových ukazatelů. Levá strana tohoto diagramu odvozuje ziskovou marži, která se vypočítá jako zisk dělený tržbami. Jsou zde vyčísleny celkové náklady postupným sčítáním jednotlivých druhů nákladů. Jejich odečtením od tržeb se pak vypočítá čistý zisk. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami, vyčísluje různé druhy aktiv a zjistíte obrat aktiv. Rozkladem ukazatele ROE zjistíte, kam je třeba zaměřit úsilí o zvyšování rentability.

Tabulky a grafy finanční analýzy

Bankrotní modely

V listech bankrotních modelů vidíte několik vybraných českých i zahraničních bankrotních modelů. Bankrotní, neboli predikční, modely představují systémy včasného varování, neboť podle chování vybraných ukazatelů indikují případné ohrožení finančního zdraví. Tyto modely byly odvozeny na základě skutečných dat u firem, které v minulosti zbankrotovaly, nebo naopak dobře prosperovaly. Vycházejí z předpokladu, že ve firmě dochází už několik let před úpadkem k jistým anomáliím, ve kterých jsou obsaženy symptomy budoucích problémů a které jsou charakteristické právě pro ohrožené firmy. Jsou vhodné nejen pro současné, ale i budoucí rozhodování, umožňují managementu oddělit a správně interpretovat indikátory případných budoucích problémů a včas je identifikovat a upravit dříve, než dojde k vážným problémům nebo dokonce bankrotu. Tabulky a grafy finanční analýzy

Bonitní modely

V listu si zobrazíte několik vybraných bonitních modelů. Bonitní modely patří mezi diagnostické modely, které hodnotí firmu jedním syntetickým koeficientem na základě účelově vybraného souboru ukazatelů, který nejvýstižněji umožňuje vyjádřit finanční situaci, resp. pozici na firmy. Jsou založeny na analýze finančního zdraví podniku. Jejich cílem je zařadit podnik do správné kategorie, tj. mezi dobré či špatné firmy. Výsledek bonitních modelů musí umožňovat mezipodnikové srovnání.

Z časového hlediska lze bonitní modely zařadit do analýzy ex post, která je orientována retrospektivně a vede k poznání příčin, jež podmínily současnou firemní situaci. Bonitní modely predikují finanční zdraví účetní jednotky. Toto bývá rozděleno do různě široké škály, a to zpravidla od zdraví dobrého až po to špatné.

Analýza zaměstnanců a produktivity

V listu si zobrazíte tabulky a grafy, které jsou zaměřeny na hodnocení produktivity práce a ukazatelů spojených s personálním vývojem společnosti. Představují přehled počtu zaměstnanců, trebd jejich počtu, vztah počtu pracovníků k mzdovým nákladům, i mzdových nákladů k tržbám. Porovnáváte zde přidanou hodnotu z výsledovek s průměrnou měsíční mzdou. Zaměřujete se i na produktivitu práce.

Produktivitou práce obecně rozumíme množství užitných hodnot zhotovených jedním pracovníkem za jednotku času, tedy ekonomickou účinnost lidské práce, neboli určitou schopnost vytvářet užitné hodnoty.

Tabulky a grafy finanční analýzy

Ekonomické normály

V listu si vypočítáte některé ekonomické normály. V ekonomické analýze posuzujeme nejen úroveň hodnot různých ukazatelů, ale také vývoj ukazatelů, jejich dynamiku. Rychlou metodou pro posouzení růstových vztahů (dynamiky) v ekonomice firmy jsou nerovnice sestavené z indexů charakterizujících základní oblasti podnikové ekonomiky. Z nerovnic byl postupně sestaven celý soubor označený jako ekonomický normál.

Pomocí ekonomických normálů zjistíte vztahy mezi určitými důležitými ukazateli (zisk, tržby, náklady, počet pracovníků, zásoby, dlouhodobý hmotný majetek a počet pracovníků) pomocí soustavy nerovnic indexů, kde indexy charakterizují růst určitého ukazatele mezi dvěma obdobími.

Indikátor Zombie firmy

V listu uvidíte možnou hrozbu pro podnik být Zombie firmou. To je společnost, která není schopna dlouhodobě vytvářet zisk a aby nadále mohla fungovat, tak potřebuje dotace, levné půjčené peníze či vnější záchranu před bankrotem. Mezi zombie firmy patří také zadlužené podniky, které pokryjí svoje provozní náklady a úroky ze svých půjček, avšak nezaplatí samotný dluh. Taková firma se tedy dlouhodobě pohybuje na hranici krachu, zabírá tím pádem pracovníky společnostem s větší produktivitou práce. Z dlouhodobého hlediska je velmi špatné, že tyto neživotaschopné firmy odsáváním lidí i peněz brzdí růst produktivity celé ekonomiky. Schopné firmy, které by mohly ekonomiku táhnout a zvyšovat naši životní úroveň, pak nemají z čeho fungovat.

Firemní Investiční riziko metodikou AGR

V listu si zobrazíte orientační pohled investorů z kapitálového trhu na rizikový profil testovaného podniku. Výpočet Indexu investičního rizika (IIR) v této aplikaci a následné jeho vyhodnocení do výsledného Stupně investičního rizika používá metodiku Aspekt Global Rating (AGR).

Uvidíte pohled na hodnocení rizika investic do kapitálu testovaného podniku případným investorem na kapitálovém trhu. Tento ocení i případní další zájemci o posílení finančních zdrojů testovaného podniku v příštích letech (crowfunding, peer-to-peer, atd.). Význam (interpretace) vypočteného stupně investičního rizika spočívá v pohledu investora na kapitálovém trhu na finanční perspektivu podniku a z toho odvozenou orientační rizikovost investice do testovaného MSP v příštích letech.

Scorecard korporátních dluhopisů

Pokud jste možným investorem, můžete se podívat na počáteční posouzení dluhopisů firmy metodikou Ministerstva financí ČR. Účelem dokumentu Scorecard korporátních dluhopisů je poskytnout investorům, kteří nejsou zkušení v podobné formě investování, jednoduchý a rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. Pro účely tohoto dokumentu je řada faktorů zjednodušených pro lepší pochopení.

Dluhopis jako forma investice není vždy pro drobného investora, který nemá s podobnou formou investování zkušenosti nebo znalost emitenta dluhopisu, tou nejlepší a bezrizikovou investicí. Stále více drobných investorů ve snaze o lepší výnos z investice vybere špatně a nakonec o své peníze může přijít.

Tabulky a grafy finanční analýzy

EVA - Economic Value Added (metodikou MPO ČR INFA)

V listu zkontrolujete úspěšnost firmy pomocí soustavy INFA Inky a Ivana Neumaierových používané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Soustava pracuje s manažerským tvarem ekonomického zisku (EVA), který srovnává ROE se sazbou alternativního nákladu na vlastní kapitál (re). INFA je založena na tom, že při posuzování podnikové výkonnosti je potřeba propojit (a současně mít i možnost odděleného pohledu) ukazatele finančního controllingu a controllingu rizik. Ukazatelem, který je nejagregovanějším ztělesněním tohoto propojení, je ekonomický zisk.

S pomocí systému INFA můžete ověřit finančního zdraví a porovnat výsledků s nejlepšími firmami v odvětví, nebo průměrem za odvětví. Slouží k identifikaci hlavních předností firmy a nejpalčivějších problémů, které pomůže odhalit a tím představuje prvním krok k jejich řešení. Je východiskem pro formování a určení podnikové strategie.

Tabulky a grafy finanční analýzy

 

Demoverze na 3 období ZDARMA   

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu

Bez časového omezení a nutnosti registrace   

 

Toto je zjednodušená verze pro mobilní telefony